صنایعی که خریدار بودند/  تصمیم امروز حقوقی های بورسی