پیشنهاد آمریکا به عراقچی برای یک توافق

پیشنهاد آمریکا به عراقچی برای یک توافق