چرا برخی افراد واکسن نمی‌زنند؟

چرا برخی افراد واکسن نمی‌زنند؟