خبر سخنگوی نخست‌وزیر اسرائیل از سفر قریب‌الوقوع بنت به امارات