تنش بزرگ میان اروپا و آمریکا؛ تعلیق مذاکرات تجاری اتحادیه اروپا  با واشنگتن