فولاد؛ صدرنشین بورس شد/خروج 2.5 تریلیون تومان از بازار