سازنده یک واکسن کرونا: محصول مابیش از ۹۰ درصد ایمنی در کودکان ایجاد می‌کند!