رئیس قوه قضائیه: لزومی ندارد در همه موارد افراد را مسدود الحساب و ممنوع الخروج کنیم