پایان رای گیری در آلمان؛ سوسیال دموکرات‌ها پیشتازند