توجیه امام جمعه اردبیل درپی گاف رئیس جمهور/ گاف رئیسی بد است اما...