کارگران نیشکرهفت‌تپه بیمه تکمیلی میشوند / پرداخت حقوق مهر

کارگران نیشکرهفت‌تپه بیمه تکمیلی میشوند / پرداخت حقوق مهر