شرایط وخیم مزدوان وابسته به امارات و عربستان در جنوب یمن

شرایط وخیم مزدوان وابسته به امارات و عربستان در جنوب یمن