کنایه علی باقری به آمریکا / توپ دقیقا در زمین آمریکاست

کنایه علی باقری به آمریکا / توپ دقیقا در زمین آمریکاست