محسن اسلامی، مدیرکل جدید دفتر امور سیاسی وزارت کشور شد