وعده وزیر ارتباطات درباره اینترنت پر سرعت به روستاها