وزیر بهداشت: ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو حذف نمی‌شود

وزیر بهداشت: ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو حذف نمی‌شود