خبر مهم: ثبت نام خانه اولی‌ها از دو هفته دیگر / شروط چهارگانه برای متقاضیان