مقام معظم رهبری آگاه، به‌روز و مسلط بر اوضاع هستند