حمله به پایگاه «التنف» در سوریه ضرب شست ایران به اسرائیل و آمریکا بود