توصیه امام جمعه اردبیل به دولت درباره حقوق های نجومی

توصیه امام جمعه اردبیل به دولت درباره حقوق های نجومی