توضیح دانشگاه تهران درباره حمله سایبری به سامانه مرکز یادگیری/نفوذی صورت نگرفته

توضیح دانشگاه تهران درباره حمله سایبری به سامانه مرکز یادگیری/نفوذی صورت نگرفته