زلزله زنجان در استان قزوین احساس شد

زلزله زنجان در استان قزوین احساس شد