چرا آیین‌نامه صادرات نرم‌افزار به تصویب نرسید؟

چرا آیین‌نامه صادرات نرم‌افزار به تصویب نرسید؟