واکنش وزارت خارجه ارمنستان به سخنان تهدید آمیز علی اف

واکنش وزارت خارجه ارمنستان به سخنان تهدید آمیز علی اف