بیانیه دفتر سلطنتی عربستان در واکنش به طرح ماکرون

بیانیه دفتر سلطنتی عربستان در واکنش به طرح ماکرون