پاکستان: با آمریکا توافقی برای استفاده از حریم هوایی ما نشده است