اصل تجمع مردم اصفهان به حق بود/ میخواستند مردم جلوی نظام بایستند

اصل تجمع مردم اصفهان به حق بود/ میخواستند مردم جلوی نظام بایستند