تجمع خبرنگاران در مقابل هتل کوبورگ پیش از آغاز مذاکرات وین+ فیلم

تجمع خبرنگاران در مقابل هتل کوبورگ پیش از آغاز مذاکرات وین+ فیلم