بازتاب اولین نطق رئیسی در سازمان ملل در رسانه‌های خارجی