دیدار معاون اقتصادی وزیر خارجه ایران با رئیس بانک مرکزی اتریش

دیدار معاون اقتصادی وزیر خارجه ایران با رئیس بانک مرکزی اتریش