تسریع ثبت اطلاعات تولید و توزیع در سامانه های تجارت و انبار