استفاده یک آقازاده از خودروی شهرداری کرج/ دادگستری بیانیه صادر کرد