ادامه مذاکرات وین به فردا موکول شد

ادامه مذاکرات وین به فردا موکول شد