حمله گرگ 3نفر را در جوانرود زخمی کرد!

حمله گرگ 3نفر را در جوانرود زخمی کرد!