نظر وزیر آموزش و پرورش در مورد کنکور چیست؟

نظر وزیر آموزش و پرورش در مورد کنکور چیست؟