عثمان کاوالا کیست؟/ چرا اردوغان از او می ترسد

عثمان کاوالا کیست؟/ چرا اردوغان از او می ترسد