باید لباس‌هایی برای بانوان دوخته شود که جوانان به انحراف کشیده نشوند!