پاسخ توئیتری یاسین رامین به مهناز افشار/ شرمسارم

پاسخ توئیتری یاسین رامین به مهناز افشار/ شرمسارم