تصادف دلخراش و مرگبار در کاشان/ ۸ فوتی و ۱۶ مصدوم

تصادف دلخراش و مرگبار در کاشان/ ۸ فوتی و ۱۶ مصدوم