آمریکا صریحا چین را تهدید کرد/ به تایوان حمله کنید اقدام می کنیم

آمریکا صریحا چین را تهدید کرد/ به تایوان حمله کنید اقدام می کنیم