یک پاسخ به مدعیان ارتباط حکومت طالبان با اندیشه امام خمینی(س)