قرارداد موشکی روسیه و چین تمدید شد

قرارداد موشکی روسیه و چین تمدید شد