بیانیه مهم درباره مذاکره میان کره شمالی و کره جنوبی