در کرج اتفاق افتاد؛ مرگ مرد ۳۷ ساله براثر برخورد با قطار