توضیحات رئیس پلیس تهران درباره ویدئوی برخورد گشت و ارشاد با خانم جوان/ حکم بازداشت داشتیم