دیدار دربی بدون تماشاگر شد

دیدار دربی بدون تماشاگر شد