ابتکار جالب غول جهانی صنعت مُد برای حمایت از کارزار جهانی واکسیناسیون علیه کرونا