گوشی کارمندان وزارت خارجه هک شد

گوشی کارمندان وزارت خارجه هک شد