انتقاد یک مرجع تقلید از قهرکردن با بسیاری از کشورها