بحران در عراق؛ تجمع اعتراضی به نتیجه انتخابات مقابل منطقه سبز بغداد

بحران در عراق؛ تجمع اعتراضی به نتیجه انتخابات مقابل منطقه سبز بغداد